رهبری
گروه آموزشی ایمونولوژی

نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات رشته تحصیلی آدرس ایمیل
علی جلیلی  Ph.D هماتولوژی بالینی  
محمدرضا  رحمانی Ph.D ایمونولوژی  
مهدی محمدی کارشناسی ارشد ایمنی شناسی  
آرام مکاری زاده Ph.D ایمونولوژی