رهبری
گروه آموزشی فیزیک پزشکی

نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات رشته تحصیلی آدرس ایمیل
مهران یاراحمدی Ph.D فیزیک پزشکی  
فرزانه الله ویسی  Ph.D فیزیک پزشکی  
امیر هوشنگ براتی  Ph.D فیزیک پزشکی