رهبری
گروه میکروبیولوژی

نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات رشته تحصیلی آدرس ایمیل
رشید رمضان زاده Ph.D باکتری شناسی  
منوچهر احمدی هدایتی Ph.D باکتری شناسی  
مظاهر خدابنده لو Ph.D ویروس شناسی  
صفورا درخشان Ph.D باکتری شناسی  
آرزو  طاهرپور Ph.D باکتری شناسی  
امجد احمدی ارشد میکروب شناسی