رهبری
معاون اداری مالی

 
 
  آقای عزیزالله ایزدی                                

  معاون اداری مالی دانشکده

 

  مرتبه علمی: لیسانس 

 
  تلفن : 31827310 
 
 
 
 
   
  
 

 

شرح وظایف معاون اداری و مالی دانشکده پزشکی

 

 

 

 

§         نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی شامل امور اداری، مالی، کارگزینی و  امور عمومی

     دانشکده (مشتمل بر خدمات عمومی، کارپردازی، تدارکات و انبار، دفتر و بایگانی، تأسیسات، انتظامات، نقلیه و ...).

§         صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها.

§         سازماندهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و  اختیارات واحدهای تحت سرپرستی.

§         تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن.

§         صدور دستورالعمل ها و ضوابط مربوط.

§         نظارت در تنظیم بودجه واحد مربوط .

§         شرکت در کمیسیونها، سمینارها وجلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم جهت   استحضار مقام مافوق

§         نظارت بر حسن اجرای وظایف و ورود و خروج کارکنان واحدهای تحت سرپرستی.

§         نظارت بر حسن اجرا و هماهنگی در اجرای دستورالعمل ها وبخشنامه های اداری، مالی و امور عمومی در دانشکده.

§         نظارت و هماهنگی لازم در امور و پشتیبانی کلاس های درس و آزمایشگاه های و آموزشی پژوهشی، امور کلاس ها

     و آزمون ها و گروه های آموزشی علوم پایه وبالینی دانشکده ومراکز پزشکی، آموزشی و درمانی مرتبط.