رهبری
آیین نامه ها
آئین نامه اداری ، استخدامی و تشکیلاتی کارمندان غیر هیات علمی
آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگه های علوم پزشکی
آیین نامه اداری و استخدامی اعضای هیئت علمی