رهبری
معاون پژوهشی

 دکتر خالد رحمانی 
 مرتبه علمی: استادیار
 رشته: دکترای تخصصی اپیدمیولوژی (Ph.D)
تلفن تماس: 31827382-087
پست الکترونیک: khaledrahmani111@gmail.com
 
 پست الکترونیک واحد پژوهش دانشکده پزشکی:
pajohesh_dpezeshki@muk.ac.ir 
 
 
 
 
 
شرح وظایف معاون پژوهشی

-1اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور پژوهشی و فناوری، کتابخانه و بانکهای اطلاعاتی دانشکده ، مطابق با مصوبات، مقررات و آیین نامه های مربوطه در دانشگاه و وزارت متبوع.

2-برنامه ریزی و سیاستگذاری به منظور ارتقا و افزایش سطح همکاریهای علمی بین گروه های آموزشی در دانشکده.

3-اولویت بخشی به نوآوری در حوزه نظری و پژوهشهای کاربردی و مورد نیاز کشور در پایان نامه های دانشجویی و پروژه های پژوهشی تصویب شده در دانشکده.

4- توسعه، تقویت و هدایت پایان نامه ها و طرحهای پژوهشی مصوب با اولویت پژوهشهای کاربردی هدفمند و مبتنی بر برنامه های عملیاتی و راهبردی دانشگاه ، سند چشم انداز برنامه های توسعه کشور و نقشه جامع علمی کشور.

5-کنترل و نظارت بر فرآیندهای پژوهشی دانشکده بر اساس تقویم تعیین شده در طرحنامه پایان نامه ها و پروژه های مصوب پژوهشی و تحقیقاتی.

6-مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی اعضاء هیأت علمی دانشکده و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه دانشکده جهت ارائه به رئیس دانشکده.

7-ایجاد ارتباط لازم با گروه های آموزشی دانشکده و نیز سایر دانشکده ها به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی.

8-همکاری در ارائه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های علمی و نظارت و اجرای کلیه امور قراردادهای پایان نامه های دانشجویی و پروژه های تحقیقاتی و خدماتی‌ در سطح دانشکده و دانشگاه.

9- ‌ همکاری در اجرای دوره‌های کوتاه مدت پژوهشی برای موسسات غیر دانشگاهی.

10- ‌برنامه‌ریزی جهت استفاده اعضای هیات علمی از فرصت‌های مطالعاتی داخل و خارج از کشور (اعم از مراکز علمی پژوهشی حوزوی و دانشگاهی) برابر ضوابط مصوب دانشگاه.

11-تهیه برنامه پژوهشی دانشکده و ارائه اهداف و تعیین اولویت‌های پژوهشی در قالب برنامه‌های میان مدت و بلند مدت و حمایت از تشکیل مراکز رشد، کارآفرینی و پارکهای علم و فناوری، برای طرح در شورای تخصصی ‌پژوهشی دانشکده و دانشگاه.

12-بررسی و ارزیابی فعالیت‌های دانشکده در حیطه های پژوهشی و پایان نامه های دانشجویی در چارچوب برنامه‌های عملیاتی و راهبردی دانشگاه و برنامه های رشد و توسعه کشور براساس اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه ای کشور و نقشه جامع علمی کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در شورای پژوهشی.

13-شناسایی و تعریف موضوعات و برنامه های علمی – پژوهشی مشترک گروه های آموزشی علوم پایه و بالینی و برنامه ریزی جهت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی - پژوهشی گروه های آموزشی و با سایر دانشکده های دانشگاه.

14-بررسی مقدماتی و اظهارنظر درباره پایان نامه ها و طرح های پژوهشی که بوسیله دانشجویان ، گروههای آموزشی و اعضاء هیأت علمی ارائه می شود جهت طرح در جلسات شوراهای پژوهشی تخصصی تحصیلات تکمیلی.

15-جمع آوری اطلاعات لازم در زمینه کلیه نیازها و طرح های پژوهشی دانشکده و بررسی و تنظیم اطلاعات جمع آوری شده.

16-تهیه گزارش در مورد امور پایان نامه ها و پروژه های پژوهشی دانشکده و دانشجویان و اعضاء هیأت علمی و پیشرفت برنامه های تحقیقاتی آنان.

17-ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی اعضاء هیأت علمی دانشکده و کوشش جهت رفع مشکلات و موانع کار و تهیه گزارشات لازم در این زمینه.

18-پیگیری اجرای پایان نامه ها و طرح های پژوهشی و تهیه گزارشات لازم در مورد پیشرفت و یا عدم پیشرفت طرح های مزبور جهت اتخاذ تصمیم لازم.

19-بررسی و اظهار نظر در مورد ادامه فعالیت پایان نامه ها و پروژه های پژوهشی با محققینی که طرح های پژوهشی را انجام می دهند ، با توجه به گزارشات فرستاده شده از لحاظ پیشرفت برنامه ها اعم از کیفی یا کمی.

20-شرکت فعال در شوراها ، جلسات و کمیته های مختلف پژوهشی در سطح دانشکده و دانشگاه و وزارت متبوع (حسب مورد).

21-هماهنگ کردن روش های اجرایی مصوبات و آیین نامه های پژوهشی در دانشکده و گروه های آموزشی و تعیین روش ها و پیگیری و هماهنگی معیارهای ارزشیابی و پیشرفت عملکرد پژوهشی.

-22انجام سایر امور مربوط واگذار شده.