رهبری
  معاون آموزش علوم پایه و تحصیلات تکمیلی

  دکتر محمد باقر خادم عرفان
   
   معاون آموزش علوم پایه و تحصیلات تکمیلی
   

   مرتبه علمی: phd   انگل شناسی پزشکی - استادیار

   

   تلفن :           31827309 
   
   
   
   
   
   
   
  شرح وظایف معاون آموزش علوم پایه و تحصیلات تکمیلی علوم پایه دانشکده پزشکی :

    

  1-‌اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه سیاستها، مقررات و فرآیندهای آموزش علوم پایه و تحصیلات تکمیلی علوم پایه دانشکده، منطبق بر قوانین، مصوبات، مقررات و آیین نامه های اجرایی مربوطه با رویکرد گسترش دوره‌های تحصیلات تکمیلی.

   2-برنامه‌ریزی امور آموزشی علوم پایه و تحصیلات تکمیلی علوم پایه با همکاری واحدهای ذیربط و نظارت بر حسن اجرای وظایف گروه های آموزشی وابسته و اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی هر گروه آموزشی و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به شورای آموزشی یا تحصیلات تکمیلی دانشکده.

  3-پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیات علمی و مدیران گروه های آموزشی مختلف علوم پایه در هر نیمسال و انعکاس آن به ریاست دانشکده و‌ اعلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیات علمی.

  4-هکاری در اجرای دوره‌های کوتاه‌مدت آموزشی.

  5-برنامه‌ریزی جهت تامین امکانات لازم جهت تعامل علمی - آموزشی با گروه های آموزشی دانشکده و سایر دانشکده ها و واحدهای دانشگاه.

  6-برنامه ریزی آموزشی دانشکده در راستای برنامه های راهبردی و عملیاتی دانشکده و دانشگاه ، سند چشم انداز، نقشه جامع علمی و آمایش سرزمین.

  7-همکاری در  برگزاری دوره های توانمندسازی و دانش افزایی دانشجویان و  اعضاء هیأت علمی.

  8-ارزیابی و بازنگری محتوای سرفصل ها به منظور به روز رسانی، کارآمدی اعضای هیات علمی دانشکده ، غنابخشی و ارزش مداری و ارائه پیشنهاد لازم به رئیس دانشکده حسب مورد.

  9- برنامه‌ریزی برای ارتقای مهارتهای علمی تخصصی دانشجویان جهت ورود به جامعه

  10-نظارت و ارزیابی فرآیند اجرایی شدن نقشه جامع علمی کشور در دانشکده با هماهنگی دانشگاه.

  11-برنامه ریزی و اقدام در خصوص توسعه و تقویت گروه های آموزش علوم پایه و جذب دانشجویان تحصیلات تکمیلی در رشته های جدید در گروه های آموزشی علوم پایه دانشکده.

  12-شرکت فعال در جلسات و کمیته های مختلف آموزشی در سطح دانشکده و دانشگاه و وزارت متبوع (حسب مورد).

  13-همکاری و نظارت بر جمع آوری و تنظیم اطلاعات لازم در زمینه امور آموزشی علوم پایه و تحصیلات تکمیلی علوم پایه دانشکده.

  14-تهیه و تنظیم طرح ها و برنامه های آموزشی علوم پایه و تحصیلات تکمیلی علوم پایه دانشکده.

  15-برنامه ریزی ، ارزشیابی و نظارت بر اجرای فعالیتهای آموزشی علوم پایه و تحصیلات تکمیلی علوم پایه دانشکده.

  16-نظارت بر تهیه و تنظیم و اجرای تست های ارزشیابی فعالیتهای آموزشی علوم پایه و تحصیلات تکمیلی علوم پایه دانشکده.

  17-نظارت بر تهیه و تنظیم اساسنامه های آموزشی و طرح های لازم ، جهت تأسیس و توسعه گروه های آموزشی علوم پایه و تحصیلات تکمیلی علوم پایه دانشکده.

  18-تهیه و تنظیم برنامه ها و دستورالعمل های لازم جهت برگزاری کلاسهای کارآموزی و سمینارهای آموزشی علوم پایه و تحصیلات تکمیلی علوم پایه دانشکده.

  19-اجرای برنامه های آموزشی طی دوره و پس از پایان هر دوره علوم پایه و تحصیلات تکمیلی علوم پایه دانشکده.

  20-ارزشیابی مستمر فعالیتهای گروه های آموزشی علوم پایه به منظور تعیین روش های مناسب جهت بهبود برنامه های آموزشی و رفع نارسایی های موجود.

  21-هماهنگ کردن روش های اجرای مصوبات و آیین نامه های آموزشی در دانشکده و گروه های آموزشی مربوط و تعیین روش ها و پیگیری و هماهنگی معیارهای ارزشیابی و پیشرفت عملکرد آموزش علوم پایه.

  22-بررسی کلیه فعالیتهای مربوط به برنامه ریزی آموزشی از لحاظ نیروی انسانی و مادی در گروه های آموزشی علوم پایه براساس برنامه های اجرا شده.