رهبری
شرح وظایف معاون آموزش پزشکی عمومی و تخصصی دانشکده پزشکی
 

   درحیطه پزشکی عمومی

 

معاون آموزش پزشکی عمومی دانشکده پزشکی بعنوان مسئول اصلی آموزش پزشکی عمومی دانشکده، دبیر کمیته پیاده سازی استانداردهای پایه آموزش پزشکی عمومی، عضو کمیته برنامه درسی آموزش پزشکی عمومی و رابط دانشگاه و وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در امرآموزش پزشکی عمومی بوده و تحت ریاست و نظارت مستقیم رئیس دانشکده پزشکی می باشد.

- نظارت بر اجرای صحیح برنامه آموزشی و سیاست های ناظر بر آموزش پزشکی عمومی.
- نظارت بر عملکرد کارشناسان اداره آموزش.
- تعامل با گروههای آموزشی اعم از علوم پایه و بالینی در جهت پیشبرد سیاستهای وزارت متبوع و دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی.
- بررسی وپیگیری امور آموزشی واداری دانشجـویان رشته پزشکی از دو ورود تا فارغ التحصیلی.
- برگزاری آزمون های جامع کشوری و درون دانشگاهی
- تامین فضای فیزیکی آموزشی مناسب و مطلوب مطابق با استانداردها.
- تجهیز و راه اندازی مرکز مهارتهای بالینی ومرکز انفورماتیک جهت برگزاری آزمونهای عملی.
-توسعه فضای فیزیکی آموزش پزشکی عمومی و ایجاد ظرفیت های جدید آموزشی.
- بازنگری برنامه آموزش پزشکی عمومی در مقاطع چهارگانه.
-ایجاد مرکز مهارت های بالینی.
-افزایش پتانسیل پزشکان عمومی فارغ التحصیل در برخورد با بیماران سرپایی و اورژانس.
-توسعه امکانات آموزشی و رفاهی در مراکز آموزشی درمانی.
-توجه ویژه به بحث اخلاق پزشکی و موازین حقوقی در درمان.

 

 درحیطه تخصصی

 

-برنامه ریزی، نظارت، ارزشیابی و اجرای کلیه برنامه های آموزشی تخصصی موجود منطبق با کوریکولوم های مصوب.

-در اجرای دقیق کلیه دستورالعملهای آموزشی ابلاغی از وزارت متبوع و دانشگاه اهتمام می ورزد.

- مسئولیت راه اندازی و توسعه رشته های جدید تخصصی دانشکده پزشکی منطبق با قوانین موجود.

-برنامه ریزی اجرای ارزیابی درونی برنامه های آموزشی و ارزیابی بیرونی درون دانشگاهی.

-تشکیل کمیته پشتیبانی در خصوص عملیاتی کردن نتایج ارزیابی برنامه ها.

-برنامه ریزی و تقویت ارزشهای انسانی و حرفه ای گری در فرآیند آموزشی تخصصی.

-برگزاری آزمونهای ارتقاء و گواهینامه تا مرحله اعلام نتایج.

-همکاری با وزارت متبوع در برگزاری آزمون پذیرش دستیار تخصصی.

- نظارت بر آزمونهای  دوره ای کلیه گروههای بالینی را مدیریت نموده و برگزار می نماید.  

- نظارت وانجام کلیه امور مربوط به واحد دستیاری.

- هماهنگی امور اجرایی و آموزشی دستیاران بامعاونین آموزشی بیمارستانها، مدیران گروههای بالینی وروسای بخشهای آموزشی.

- تلاش درجهت بهبود امکانات معیشتی ورفاهی دستیاران ازطریق رایزنی بامسئولین محترم دانشکده پزشکی و دانشگاه.

- بررسی وکارشناسی بردستورالعملها وطرحهای پیشنهادی ازسوی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی، معاونت محترم آموزشی دانشگاه و ریاست محترم دانشکده پزشکی.

- مشارکت درکمیته ها وشوراهای مشورتی که ازسوی حوزه های معاونت محترم آموزشی دانشگاه وریاست محترم دانشکده پزشکی تشکیل می شود.

- تدوین و بازنگری آیین نامه ها، بخش نامه ها و شیوه نامه های داخلی.

- نظارت براجرای صحیح برنامه های آموزشی درمقاطع رشته های تخصصی.

 - نظارت بر توسعه روشهای نوین ارزشیابی وارزشیابی مستمر دررشته های تخصصی.

- آموزش و نظارت برارزشیابی درونی گروههای آموزش تخصصی و فوق تخصصی وفلوشیپ.

-برنامه ریزی جهت بازخورد ارزشیابی واجرای کاریکولوم آموزشی دربخش های آموزشی.

- تشکیل تیم ارزیابی بیرونی درون دانشگاهی.

-نظارت و اجرای ارزشیابی بیرونی درون دانشگاهی وآمادگی جهت فرایند ارزشیابی بیرونی و اعتبار بخشی ازسوی وزارت متبوع.

-تشکیل کمیته پشتیبان جهت پیگیری رفع نواقص حاصل از ارزیابی درونی وبیرونی درون   دانشگاهی.

-  تمدید مجوزها.

-  بازنگری و به روز رسانی ادواری برنامه های آموزشی.

 -تشکیل و پشتیبانی کمیته های آزمون.

-  برگزاری آزمونهای ارتقاء و گواهینامه رشته های تخصصی تا مرحله اعلام نتایج

-  برگزاری آزمونهای پذیرش فلوشیپ تا مرحله اعلام نتایج

-  بازخورد نتایج آزمون به گروه های آموزشی و دانشگاه

-  همکاری با وزارت متبوع در برگزاری آزمون پذیرش دستیار تخصصی و فوق تخصصی

-  نظارت و ارزشیابی آزمونهای دوره ای کلیه رشته های تخصصی ، فوق تخصصی و فلوشیپ

-  رسیدگی به شکایات آزمون

- برگزاری کارگاه های آموزشی براساس کوریکوم، شامل کارگاه احیاء بالغین، روش  تحقیق،   شیرمادر، احیاء نوزادان و.. در طی سال 93

-  بازنگری  log book و الکترونیک نمودن آن و برگزاری آزمون آسکی و روشهای نوین طرح سوال در طی سال 93

-انجام ارزیابی درونی کلیه برنامه های آموزشی وارزیابی بیرونی درون دانشگاهی در طی سال 93

-  خرید سیستم های رایانه ای وتجهیزات اداری و تشکیل کمیته پشتیبان گروههای آموزشی در طی سال 93

- رسیدگی به پروند ه های مطروحه هفته ای یک بارو تدوین گردش کار برای فرایندهای موجود  در معاونت در طی سال 93

- نصب و راه اندازی سامانه آزمون و برگزاری آزمونهای پذیرش فلوشیپ ، ارتقا و گواهینامه در شش ماه اول سال 93