رهبری
معاون آموزشی پزشکی عمومی و تخصصی

  دکتر بهاره موسس غفاری

 متخصص پزشکی هسته ای

استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی 

معاون آموزشی پزشکی عمومی و تخصصی دانشکده پزشکی

تلفن : 31827301

زیر صفحات