رهبری
معاون آموزشی پزشکی عمومی و تخصصی

دکتر بهزاد محسن پور

معاون آموزشی پزشکی عمومی و تخصصی

 

مرتبه علمی :  متخصص عفونی – دانشیار

 

تلفن : 31827301

 
زیر صفحات