رهبری
رئیس دانشکده


 دکتر بهرام نیکخو

 

دانش آموخته رشته تخصصی پاتولوژی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

مرتبه علمی : دانشیار

گروه آموزشی : پاتولوژی دانشکده پزشکی

 

سوابق اجرایی :

 

§    2 سال بعنوان معاون آموزشی مرکز پزشکی، آموزشی و                درمانی توحید

            

§    9 سال بعنوان رئیس دانشکده پزشکی

 

واحدهای تدریسی :

 

§  پاتولوژی عمومی دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی

         ترم های) 5و 4)

 

§   پاتولوژی اختصاصی دانشجویان پزشکی (ترم های 6 و 7)

 

§    اساس مولکولی بیماریها دانشجویان Ph.D پزشکی مولکولی