امکانات آموزشی

امکانات آموزشی بیمارستان بعثت
  • امکان شرکت پرسنل با هزینه بیمارستان در سمینارها، کنگره ها و بازآموزیهای خارج از بیمارستان  
  • برگزاری دوره های مدیریتی برای مدیران ارشد و اختصاص مبلغی به صورت سالانه جهت خرید کتب علمی در اختیار معاونت آموزشی
  • برگزاری دوره های آموزشی برای پرسنل متناسب با نیاز سازمان و نیاز فردی (حداقل 40 ساعت آموزش در سال)
  • تهیه و چاپ پمفلتهای آموزشی در خصوص بیماریها، جهت اطلاع رسانی به بیماران و مراجعان به بیمارستان
  • برگزاری دوره های آموزش زبان انگلیسی برای پرسنل 
  • برگزاری دوره های آموزش ICDL برای پرسنل 
  • ساخت و تجهیز کلاسهای آموزشی و برخورداری از سالن کنفرانس مجهز جهت برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزشی