تاریخچه و معرفی کلی

معرفی نامه مرکز پزشکی آموزشی و درمانی بعثت سنندج

فلسفه وجودی بیمارستان:     مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی بعثت از برترین بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی کردستان می باشد که به منظور ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به بیماران و مراجعین و آموزش و تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی و پیراپزشکی با استفاده از فناوریهای نوین روز، بهره وری از نیروی انسانی کارآمد و الگوهای مناسب فرهنگی– دینی– اجتماعی– آموزشی - پژوهشی و رفاهی فعالیت می نماید و با سرلوحه قرار دادن مدیریت مشارکتی و بهره وری از منابع انسانی، مالی، فیزیکی و اطلاعاتی موجود ولحاظ نمودن ارتقا مستمرکیفیت فرایندها و رعایت قانون و منشور حقوق بیماران با تکیه بر ارزشهای اخلاقی، دینی، ملی و محلی در جهت حفظ و ارتقای کیفیت خدمات درمانی، تأمین ایمنی بیماران و مراجعین و همچنین آموزش پزشکی تلاش می نماید.

  چشم انداز: مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی بعثت بر آن است تا در 5 سال آینده ضمن ارتقای مستمر کیفیت در راستای استانداردهای اعتباربخشی ملی و با تکیه بر دانش و توانمندی پزشکان و کارکنان و آموزش دانشجویان پیراپزشکی، پزشکی و دستیاران به عنوان یکی از مراکز آموزشی و درمانی با درجه عالی در غرب کشور شناخته شود.

 

 

  ارزشهای بیمارستان:

 1- توجه به حقوق گیرندگان خدمات و جلب رضایت آنان ( مشتری مداری )

2- حفظ کرامت انسانی

3- رعایت ارزشهای اخلاقی و موازین شرعی

4- احترام به حقوق بیماران و کارکنان

5- رعایت اصول ایمنی بیماران و کارکنان و با اجرای دقیق استانداردهای ایمنی بیمار

6- تاکید بر مدیریت مشارکتی

8- بهبود مستمر  کیفیت خدمات

9- اهمیت بهداشت و بهسازی محیط سازمان

10- دانش محوری و توانمندسازی نیروی انسانی

11- مسئولیت پذیری، پاسخ گویی و صداقت در کار و افزایش مهارت ها

بخشها:

اتاق عمل

انکولوژی اطفال:25 تخت

بعد از زایمان :40 تخت

جراحی مردان و زنان:30 تخت

نرولوژی اطفال :15 تخت

آی سی یو :10 تخت

روانپزشکی اطفال :23 تخت

نوزادان:22 تخت

داخلی مردان وزنان:30 تخت

اورژانس تروما:20تخت

عفونی اطفال :23 تخت

آی سی یو نوزادان1 :28 تخت

آی سی نوزادان 2  :14تخت

غدد و نفرو و قلب کودکان :25 تخت

الکتیو:24 تخت

مادران پرخطر:17 تخت

اورژانس کودکان:20 تخت

شد.

                       سیاستهای کلی بیمارستان  به شرح ذیل می باشد:

1.        بیمارستان سلامت محور

2.        ارائه خدمات باکیفیت و ایمن به بیماران

3.        جذب نیروی انسانی توانمند و شایسته

4.        تخصیص بودجه بیمارستان با اولویت ارتقای کیفیت و ایمنی بیمار

5.        ارتقای مستمر رضایتمندی ذینفعان

6.        پیاده سازی سیاستهای اقتصاد مقاومتی و مدیریت هزینه ها

7.        ارتقای سطح آموزش فراگیران و کارکنان در راستای مأموریت

8.        حفظ محرمانگی اطلاعات ذینفعان

9.        اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد

10.     استفاده مناسب از تجهیزات پزشکی و تکنولوژی نوین

11.     اجرای کامل استانداردهای اعتباربخشی درمانی و آموزشی

12.     حضور در عرصه های آموزشی منطقه ای

13.     نهادینه سازی اخلاق حرفه ای و مهارت های ارتباطی

14.     نهادینه سازی رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سلامت

15.     بهره مندی از فناوری های نوین در آموزش عالی سلامت

                 کلینیکهای تخصصی:

     

        در این مرکز درمانگاه ناباروری استان ( فعال در شیفت صبح ) به مراجعین خدمات تشخیصی و درمان ناباروری ارائه می نماید و یک کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی (فعال در صبح و عصر) شامل تخصصی های زنان– مادران پرخطر– داخلی– جراحی عمومی– فوق تخصص ترمیمی دست–فوق تخصص گوارش اطفال– فوق تخصص عفونی کودکان- کلیه اطفال– فوق تخصص نوزادان و پوست–فوق تخصص خون اطفال– فوق تخصص جراحی پلاستیک – فوق تخصص آسم و آلرژی اطفال– فوق تخصص قلب اطفال- فوق تخصص ریه اطفال–  فوق تخصص غدد اطفال می باشد.