تماس با ما

نشانی، تلفن، و پست الکترونیکی
استان کردستان، شهر سنندج، خیابان کشاورز، چهارراه مردوخ، مرکز پزشکی، آموزشی، و درمانی بعثت
تلفن: 15-33285910-087;
آدرس پست الکترونیکی: besathospital@muk.ac.ir
 
آدرس پست الکترونیکی مسئولین و بخش ها