تقویم کاری پزشکان

تقویم کاری پزشکان بیمارستان بعثت

                                                                                                                                                                                     

مرکز درمانی

کلینیک

درمانگاه

پزشک

شیفت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه

بیمارستان بعثت سنندج

کلینیک بعثت

درمانگاه آسم وآلرژی اطفال

رسول نصیری (فوق تخصص آسم آلرژی اطفال)

صبح

 

از 08:30 تا 09:15

 

 

 

 

 

عصر

 

از 16:00 تا 18:00

 

 

 

 

 

درمانگاه پوست

عبدالله احسنی (متخصص پوست، مو و زیبایی)

صبح

از 09:30 تا 10:45

 

 

 

 

 

 

فرخ راد (متخصص پوست، مو و زیبایی)

صبح

 

از 10:00 تا 11:30

 

 

از 10:00 تا 11:30

 

 

درمانگاه جراحی عمومی

انور الیاسی (متخصص جراحی عمومی)

صبح

از 11:00 تا 11:30

 

 

 

 

 

 

عباس کریمیان (متخصص جراحی عمومی)

صبح

 

 

از 09:30 تا 11:30

 

 

 

 

عصر

از 16:00 تا 18:00

از 16:00 تا 18:00

از 16:00 تا 18:00

 

 

 

 

فرهنگ صفر نژاد (متخصص جراحی عمومی)

صبح

 

از 10:00 تا 11:00

 

 

 

 

 

عصر

 

 

 

از 17:00 تا 18:00

از 17:00 تا 18:00

 

 

کیوان صابونی (متخصص جراحی عمومی)

صبح

 

 

 

 

از 09:30 تا 10:45

 

 

درمانگاه داخلی

بابک رشیدیان (متخصص داخلی)

صبح

 

از 08:45 تا 10:15

 

 

از 10:00 تا 11:30

 

 

حکیم خدایی (متخصص داخلی)

صبح

 

از 10:30 تا 11:45

 

 

 

 

 

خالد فتحی زاده (متخصص داخلی)

صبح

از 09:30 تا 10:30

 

 

 

 

از 09:45 تا 10:45

 

عصر

 

از 16:00 تا 18:00

 

 

 

 

 

محمد صدیق الحق (متخصص داخلی)

عصر

از 17:00 تا 18:00

 

از 17:00 تا 18:00

 

از 17:00 تا 18:00

 

 

درمانگاه زنان و زایمان

مینا فرشباف تقی نژاد (زنان و زایمان)

صبح

از 09:05 تا 10:30

از 09:00 تا 10:30

 

 

از 09:15 تا 10:30

 

 

عصر

از 16:00 تا 18:00

 

 

از 16:00 تا 18:00

 

از 16:00 تا 18:00

 

نسرین کریمی (زنان و زایمان)

عصر

 

 

 

 

از 16:00 تا 18:00

 

 

درمانگاه عفونی اطفال

جعفر سلطانی (فوق تخصص عفونی اطفال)

صبح

از 10:45 تا 11:30

 

 

 

 

 

 

خلیل شعبان زاده (اطفال)

صبح

 

 

 

 

از 11:30 تا 12:30

 

 

معصومه عابدینی (فوق تخصص عفونی اطفال)

صبح

 

از 11:30 تا 12:15

 

 

 

از 11:30 تا 12:30

 

درمانگاه فوق تخصصی جراحی دست

هادی بیگ پور (فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی)

عصر

 

 

 

 

از 18:30 تا 21:00

از 18:30 تا 21:00

 

درمانگاه قلب اطفال

محمد قادری (فوق تخصص قلب اطفال)

عصر

از 16:00 تا 18:00

از 16:00 تا 18:00

از 16:00 تا 18:00

از 16:00 تا 18:00

 

 

 

درمانگاه مادران باردار وِیژه

شعله شاه غیبی (زنان و زایمان)

صبح

 

از 08:30 تا 10:30

 

 

 

 

 

مینا فرشباف تقی نژاد (زنان و زایمان)

صبح

 

 

 

 

از 08:30 تا 10:30

 

 

نسرین صوفی زاده (زنان و زایمان)

صبح

از 08:30 تا 10:30

 

 

 

 

 

 

روانپزشکی کودکان و نوجوانان

سلیمان محمد زاده (فوق تخصص روانپزشکی)

صبح

از 09:00 تا 10:00

 

 

 

 

 

 

عصر

 

از 15:00 تا 16:00

 

از 15:00 تا 16:00