پزشکان عمومی

اسامی پزشکان عمومی 

1-آقای دکتر نجم الدینی

2-آقای دکتر بیگلری

3-آقای دکتر رحیمی

4-آقای دکتر محمدی

5-آقای دکتر صدری

6-آقای دکتر عابدی فرد

7-آقای دکتر معاونی

8-آقای دکتر نانوا

9-آقای دکتر چاره جو

10-آقای دکتر عزیزی

11- خانم دکتر قماش پسند

12-خانم دکتر نادری

13-آقای دکتر رادور                                                                         

14-آقای دکتر عباسی    

15- آقای دکتر خالدی

16-آقای دکتر ابراهیمی

17-آقای دکتر محمودی

18-آقای دکتر کریمی

19-اقای دکتر پرآذران

20-آقای دکتر احمدی

21-آقای دکتر میرکی

22-خانم دکتر ایوبی

23-آقای دکتر غیاثی