پاتولوژی

معرفی آزمایشگاه
مسئول پاتولوژی: پروین هارونی نژاد

پزشکان متخصص پاتولوژی

1-دکتر رامش راه حق                      2- دکتر آزاده الماسی

3-دکتر آیدین مجتهد زاده                4- دکتر پریسا مدرسی

 

 
 
فرایند انجام آزمایشهای پاتولوژی