رادیولوژی

فرآیند رادیولوژی
مسئول رادیولوژی: علی دلیری
 
 
 

پزشکان متخصص رادیولوژ ی

1-دکتر محمد مهدی جاویدی                      2- دکتر سوسن محمدی

3-دکترسارا به آفرید                                 4- دکتر کریم شریفی

5-دکتر غزال قماشچی                              6-دکتر ناصر مرادی

7-دکتر شیخ اسماعیلی