داخلی زنان

مشخصات بخش داخلی زنان
 
   
 

 

مشخصات بخش

رئیس بخش : دکتر قصری

 مدیر گروه : دکتر مجید منصوری  

مسئول بخش :ثریا ملایی
تعداد پرستار: 10نفر 
تعداد بهیار : 2 نفر

تعداد خدمات : 3 نفر                                   
تعداد متخصصین : 12 نفر
تعداد کمک بهیار : 1 نفر
تعداد تخت: 32 تخت فعال