بخش الکتیو

بخش الکتیو زنان
 • رئیس بخش:  دکتر شعله شاه غیبی
 • مدیر گروه: دکتر شعله شاه غیبی
 • مسئول بخش: زینب ایوبی
آمار پرسنل
 • تعداد متخصصین: 12 نفر 
 • تعداد پرستار: 3 نفر
 • تعداد بهیار: 3 نفر
 • تعداد ماماکارشناس :5 نفر
 • تعداد ماما کاردان: 1 نفر 
 • تعداد کمک بهیار: 1 نفر
 • تعداد بیماربر: 1 نفر 
 • تعداد خدمات: 3 نفر
 • منشی: 1 نفر
اتاقها و تختها
 • تعداد تخت: 31 تخت فعال
 • تعداد اتاق بیمارخواب: 9 اتاق (5 اتاق 3 تخته، 4 اتاق 4 تخته)
 • 2 سرویس بهداشتی فعال 
 • حمام و لنژری
 • ایستگاه پرستاری، اتاق کار و اتاق منشی
 • انبار بخش
 •  اتاق پانسمان و معاینه ژینکولوژی                     

 

سایت آموزش بخش شامل اتاق پزشک، کلاس، و اتاق منشی آموزش میباشد.