مدیریت بیمارستان


 
 اینجانب سردار محمدپور کارشناس پرستاری فارغ التحصیل سال 1379 از دانشگاه علوم پزشکی کردستان هستم . در تاریخ 15/2/1380 در بیمارستان بعثت بعنوان پرستار طرحی مشغول بکار شدم به مدت هشت سال در بخش داخلی مردان بیمارستان انجام وظیفه نمودم . در این فاصله در طول سالهای 1381 و 1382 به عنوان مربی در عرصه پرستاری با دانشکده پرستاری همکاری نمودم و در سال 1388 و 1389 به مدت دو سال هم با ستاد هدایت معاونت درمان همکاری نمودم . از سال 1388 تا سال 1394 به مدت 6 سال در بخشهای اورژانس تروما و تحت نظر و تریاژ مشغول بکار بودم و از سال 1394 تا دی ماه 1395 بعنوان سوپروایزر در گردش با دفتر پرستاری همکاری نمودم و از تاریخ 6 دی ماه 1395 به مدت دو سال مسئول کلینیک تخصصی بعثت بودم و در این مدت هم به مدت 6 ماه به عنوان سوپروایزر اورژانس و دبیر کمیته اورژانس مشغول انجام وظیفه بودم و از تاریخ یکم دی ماه سال 1397 به عنوان مدیریت بیمارستان بعثت مشغول فعالیت و انجام وظیفه و خدمت به بیماران و همکاران شده ام .