اتاق عمل

اتاق عمل

مسئول واحد

دلیر آپرویز

شــــــــــــرح وظایف

نظارت بر پذیرش بیماران آماده عمل-نظارت برانجام اعمال جراحی در اتاق عمل-درخواست تجهیزات و داروهای مورد نیاز-نظارت براسکراب اتاق عمل-برنامه ریزی ماهیانه پـــــــــرسنل

مدرک

لیسانس

تعداد اتاق

3