کودکان

معرفی

کودکان

مسئول واحد

مژده آذریان

شــــــــــــرح وظایف

پذیرش بیماران اطفال طبق دستور در بخش-تحویل و تحول روزانه بخشی-کنترل و بررسی تجهیزات و ترالی اورژانس بخش بصورت روزانه-نظارت برنظافت و اسکراب بخش-نظارت و آموزش بیماران

مدرک

لیسانس

تعداد تخت

23