دیالیز

معرفی

دیالیز

مسئول واحد

فرامرز قاسمی

شــــــــــــرح وظایف

نظارت بر چگونگی انجام دیالیز بیماران-پیگیری و تهیه تجهیزات پزشکی بخش-جمع آوری آمارماهیانه-بررسی و پیگیری دوره ای کالیبراسیون دستگاههای دیالیز

مدرک

 لیسانس

تعداد تخت

18