جراحی مردان

مردان

مسئول واحد

کامیار نیکخواه

شــــــــــــرح وظایف

نظارت برنحوه پذیرش بیماران-نظارت برانجام به موقع آزمایشات-بررسی دوره ای دستگاه های بخش-نظارت بر انجام آزمایشات و جواب دهی به بیماران-برنامه ریزی ماهیانه بخش

مدرک

لیسانس پرستاری

تعداد تخت

19