جراحی زنان

زنان

مسئول واحد

بهار محمودی

شــــــــــــرح وظایف

نظارت برنحوه پذیرش بیماران-نظارت برخدمات پرستاری و پرسنل خدمات-پی گیری بموقع انجام ویزیت بیماران-آموزش به بیماران ترخیص شده-برنامه ریزی ماهیانه پرسنل

مدرک

لیسانس پرستاری

تعداد تخت

18