سی سی یو

مسول بخش:
 
فریدون خرمی
 
مدرک وسابقه کاری:
 
کارشناس پرستاری با 12 سال سابقه کاری،این بخش پذیرای بیماران قلبی با دستور پزشک متخصص قلب می باشد دارای شش تخت فعال وسه پزشک متخصص قلب می باشد
 
شرح وظایف:
 
تحویل شیفت از همکاران شیفت شب
 
تحویل گرفتن وچک وسایل وداروهای استوک وترالی اورژانس
 
تحویل گرفتن بیمار با پرونده ،گزارش پرستاری وچک جواب آزمایشات و...
 
ارائه ی گزارش وشرح حال بیماران به پزشک معالج در حین ویزیت
 
درخواست داروهای مصرفی بیماران
 
نظارت بر کار پرسنل بخش ونیروهای خدماتی
 
تقسیم کار پرسنل وثبت آن در دفتر تقسیم کار
 
محاسبه ی اضافه کاری همکاران وتنظیم برنامه وارزشیابی پرسنل