نوزادان

معرفی

مسئول واحد

شرمین خدامرادی

شــــــــــــرح وظایف

نظارت برانجام خدمات پرستاری و اسکراب و نظافت بخش-نظارت برانجام شیردهی و آموزش لازم شیردهی به مادران-پی گیری ویزیت به موقع بیمارن-جمع آوری آمار بخش-برنامه ریزی ماهیانه پرسنل

مدرک

لیسانس

تعداد تخت

15