اورژانس

معرفی
مسئول بخش:
 
فریدون خرمی
 
مدرک و سابقه کار:
 
کارشناس پرستاری با 15 سال سابقه کاری،در این بخش که شامل سه واحد(CPR- مردان  4 تخت - زنان 6 تخت -  کودکان  3 تخت) می باشد میانگین مراجعین به چهل هزار نفر  می رسد،تعداد پرسنل شاغل در این قسمت 21 نفر می باشد که 16 نفر از آنان را پرستار و  5 نفر از آنان بهیار می باشند.
 
شرح وظایف:
 
چیدمان برنامه ماهیانه پرسنل
 
نظارت بر تحویل و تحول روزانه بیماران و تجهیزات پزشکی
 
نظارت بر انجام خدمات پزشکی و پرستاری در اورژانس
 
تحویل دارو و تجهیزات روزانه بیماران
 
جمع بندی عملکرد آمار ماهیانه بخش اورژانس
 
جمع آوری شاخص های اولویت دار ماهانه اورژانس
 
نظارت برپذیرش و ترخیص بیماران در اورژانس
 
نظارت بر انجام امورات پرسنل خدماتی
 
نظارت بر چک و کنترل اتاق CPR