الکتیو

الکتیو

مسئول واحد

نظیره اسدی

شــــــــــــرح وظایف

نظارت برنحوه پذیرش بیماران-نظارت برچگونگی انجام دستورات پزشک توسط پرسنل-نظارت بر چگونگی آماده نمودن بیماران برای عمل جراحی-برنامه ریزی ماهیانه پرسنل-جمع آوری آمار بخش-برگزاری کمیته بیمارستانی

مدرک

لیسانس پرستاری

تعداد تخت

17