بعد از زایمان

مسئول بخش:
نوشین شیخ الاسلامی
 
مدرک:
کارشناس پرستاری
 
سابقه کار دربیمارستان:
12سال،
 
شرح وظایف مسئول بخش:
انعکاس نواقص و کمبودها به مسئول مافوق
ارائه آمار و عملکرد ماهیانه
تنظیم برنامه ماهیانه
آشنا کردن پرسنل جدید الورود با روتین بخش
ارزشیابی پرسنل
نظارت براجرای شرح وظایف خدمات و منشی بخش
شرکت درکمیته های بیمارستان
ادمیت سزارین های الکتیو و اورژلنسی
ادمیت NVD(زایمان طبیعی)