زایشگاه

        زایشگاه

مسئول واحد

بدیعه سیاری

شــــــــــــرح وظایف

نظارت بر معاینه و پذیرش مادران باردار-نظارت بر نحوه زایمان در زایشگاه-آموزش و توجیه پرسنل مامایی در خصوص برخورد محترمانه با بیماران-بررسی روزانه تجهیزات بخش-نظارت بر اسکراب و نظافت بخش-جمع آوری آمارها و ارسال به دفتر ریاست بصورت ماهانه

مدرک

لیسانس

تعداد تخت