رسالت بیمارستان

بیمارستان بوعلی مریوان وظیفه ارتقاء سطح سلامت جامعه را از طریق ارائه خدمات درمانی و تشخیصی ذیل بعهده دارد

 

·           ارائه خدمات درمانی مؤثر و کارآمد برای بیماران، صرف نظر از توانایی آنان در پرداخت هزینه های درمانی

·           بهبود کیفیت خدمات درمانی از طریق هدایت و رهبری کارکنان برای گسترش و به کارگیری راه حل هایی

      خلاق که شرایط اقتصادی، اجتماعی و بهداشت مردم را تحت تأثیر قرار می دهند.

·           برنامه ریزی برای جذب نیروهای متخصص و ماهر و آشنا به علوم و فنون روز برای تداوم ارائه خدمات درمانی در آینده

·           رعایت حقوق گیرندگان خدمت و اجرای منشور حقوق کارکنان در بیمارستان