سیاست کلی بیمارستان

سیاست های کلی:

 

-          توجه خاص به فعالیت‌های ارتقاء سلامت و پیشگیری در سطح بیماران و کارکنان و اولویت  قرار دادن پیشگیری بر درمان.

-            افزایش آگاهی، مسؤولیت پذیری، توانمندی و مشارکت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت با استفاده از ظرفیت های بالقوه بیمارستان

-          تربیت نیروی انسانی کارآمد، متعهد به اخلاق اسلامی حرفه‌ای و دارای مهارت و شایستگی‌های متناسب

-           همکاری در پژوهش های علوم پزشکی با رویکرد نظام نوآوری و برنامه ریزی برای دستیابی به پشیرفت های مورد انتظار

-          توجه ویژه در انتخاب پیمانکاران و نحوه عملکرد بخش / واحد / فعالیت های  برون سپاری شده مطابق مقررات جاری

-           توانمند سازی نیروی انسانی از طریق آموزش های علمی و عملی مستمر

-           خرید دارو از طریق نظام دارویی و فارماکوپه دارویی بیمارستان

-          اجرای بسته های برنامه نظام تحول سلامت

-            پیگیری اختصاص درآمد به طرحهای عمرانی

-            به روز کردن تجهیزات تاسیساتی

-          توجه ویژه به ایمنی بیماران و در الویت قرار دادن این مورد نسبت به سایر برنامه های در حال اجرا

-          تلاش در جهت ساماندهی خطاهای پزشکی  و افزایش همکاری پزشکان و کارکنان در زمینه گزارش خطاهای پزشکی

-          کنترل عفونت بیمارستانی

-          - استفاده مناسب از تجهیزات پزشکی ،تکنولوژی و فن آوری های نوین و روزآمد

-          توجه ویژه به اقتصاد مقاومتی در بیمارستان

-           اجرای استانداردهای اعتبار بخشی

   پرداخت کارانه پزشکان و سایر کارکنان بر اساس طرح مبتنی بر عملکرد

-          ارائه  بموقع مراقبت های ایمن برای  کلیه بیماران علی الخصوص بیماران پر خطر و اورژانسی

-           رعایت دستوالعمل های مربوط به جراحی ایمن

-           ارزیابی نحوه عملکرد قسمت های مختلف بیمارستان برابر با دستورالعمل های سازمانهای بالا دستی

-            کاهش مخاطرات زیست محیطی و آلودگی‌های تهدید کننده سلامت

-           همکاری با سازمانهای بیمه گر

-           بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت‌های جامع و یکپارچه سلامت با محوریت عدالت و تأکید بر پاسخگویی،

 اطلاع رسانی شفاف، اثربخشی، کارآیی

-             رعایت تعرفه های مصوب خدمات و مراقبت‌های سلامت و همکاری درپوشش کامل نیازهای پایه درمان توسط بیمه‌ها برای آحاد جامعه و کاهش سهم مردم از هزینه های درمان تا آنجا که بیمار جز رنج بیماری، دغدغه و رنج دیگری نداشته باشد

-          توجه به کرامت ذاتی و حریت انسان و تعالی اخلاقی جامعه پزشکی، پرستاری

-          آگاه‌سازی مراجعین و بیماران از حقوق و مسؤولیت‌های اجتماعی خود و استفاده از ظرفیت های بیمارستان در آموزش مراجعین و بیماران 

-          ارتقای رضایت  پزشکان ،کارکنان، فراگیران

-           نهادینه کردن فرهنگ رعایت حقوق گیرندگان خدمت در راستاری افزایش رضایت مندی مراجعین و ارتقای ایمنی بیماران

-          تاکید بر ایمنی شغلی کارکنان به منظور استفاده بهینه از نیروی انسانی سالم با توجه به عوامل خطر مضر بر روی انسان