بایگانی پزشـــــکی

مسئول واحد

شــــــــــــرح وظایف

نصرالدین سجادی

حفظ سوابق و نگهداری و بایگانی نمودن پرونده بیماران سرپایی،بستری،اورژانس بر اساس روشهای استاندارد-ارائه تصویر برگهای مورد نیاز پرونده به افراد و مراجع ذیصلاح