اسناد پزشـــــکی

مسئول واحد

مسعود سجادی

شــــــــــــرح وظایف

اعمال کسورات به کلیه بیمه های پایه متفرقه-اعمال طرح نظام نوین پزشکان عمومی و متخصص- اعمال کلیه ی قیمت های جدید در سیستم با تعرفه های ابلاغی گلوبالها

مدرک

فوق دیپلم