پذیرش

مسئول واحد

عطا بهمنی

شــــــــــــرح وظایف

پذیرش بیماران و تشکیل پرونده آنان-ثبت مشخصات و نشانی بیمار برروی فرم ها و کارت های مربوطه-کدگذاری بیمارها،اعمال جراحی و اقدامات درمانی و تهیه اندکس مربوطه براساس استانداردهای جهانی-ساماندهی و ذخیره اطلاعات و آمارمربوط به مدارک پزشکی

مدرک

فوق دیپلم

مددکار

منصور مرادی