کمیته های بیمارستان

کمیته پایش و سنجش کیفیت در بیمارستان

کمیته اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای

کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات

کمیته کنترل عفونت

کمیته بهداشت محیط

کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

کمیته مدیریت حوادث و بلایا

کمیته ترویج زایمان طبیعی و ایمن

کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر

کمیته اورژانس/تعیین تکلیف بیماران/تریاژ

کمیته درمان،دارو و تجهیزات پزشکی

کمیته مرگ و میر و عوارض،آسیب شناسی و نسوج

کمیته طب انتقال خون