زنان و زایمان

بیمارستان بوعلی مریوان  در زمینی به مساحت  5 هکتار توسط مسکن و شهر سازی در سال 1384ساخته شده است؛، مساحت زیر بنای آن با ساختمانهای جانبی 8000 متر مربع و شامل دو ورودی می باشد. تعداد تختهای مصوب بیمارستان بر اساس چارت سازمانی 134 تخت می باشد ولی در حال حاضر تعداد تختهای فعال بیمارستان 120 تخت می باشد.

بخشهای بستری:

بیمارستان دارای بخشهای اورژانس،اتاق عمل،بخش زایمان، الکتیو، پایگاه بهداشتی و بخش های پاراکلینیکی مانند ( رادیولوژی و سونوگرافی- پلی کلینیک تخصصی و آزمایشگاه و انتقال خون ) و همچنین بخشهای بستری(داخلی-جراحی مردان، داخلی-جراحی زنان،نوزادان،الکتیوکودکان،بعداززایمان وCCU ) میباشد .

راهنمای طبقات:

همکف: شامل رختشویخانه- انبارها- سردخانه جسد- آشپزخانه- نماز خانه -ایزوله تنفسی

طبقه یک : بخشهای اورژانس- رادیولوژی- CCU- کودکان- آزمایشگاه- بایگانی پزشکی- درمانگاه- پذیرش و ترخیص- داروخانه تجهیزات- بیمه های درمانی- بانک رفاه کارگران

طبقه دوم : بخشهای زایشگاه- نوزادان- مراقبتهای بعداززایمان- الکتیو

طبقه سوم : بخشهای اتاق عمل- داخلی جراحی مردان و زنان

خدمات ارایه شده در مرکز:

آزمایشگاه،سونوگرافی، رادیولوژی، ماموگرافی، اندوسکوپی، کنترل دیابت، تست ورزش، اکوکاردیوگرافی و M.R.I