مدیریت

معرفی

مدیر داخلی

مسئول واحد

علی فیضی

شــــــــــــرح وظایف

نظارت بر انعقاد و نحوه ی اجرای قرادادهای مربوطه به شرکت های خدماتی-کسب خط مشی و دستورالعمل های لازم از مافوق-تهیه و تنظیم برنامه های مختلف به منظور هماهنگ نمودن فعالیتهای کارکنان تحت پوشش

سوابق کاری

لیسانس-سابقه کار 19 سال

-مسئول بخش رادیولوژی از ابتدای افتتاح بیمارستان تا 94/5/29
 
      مدیرداخلی از 94/5/29 تا کنون
 
      کارشناس رادیولوژی