آزمایشگاه

مسئول بخش:
محمد رحیم غفوری
 
مدرک:
کارشناس علوم آزمایشگاهی
 
سابقه کار دربیمارستان:
12 سال
 
شرح وظایف مسئول بخش:
نظارت بربخش های مختلف آزمایشگاه و اطمینان از سالم بودن تجهیزات آزمایشگاه
خرید وتهیه مواد و کیت های مصرفی آزمایشگاه
نظارت بر مراحل پذیرش و تحویل اسناد بیمه به واحد اسناد پزشکی
تعیین نقطه سفارش برای کیت ها و اقلام مصرفی
انبار و نگهداری اقلام مختلف در شرایط دمایی مناسب
نظارت بر مراحل مختلف کنترل کیفی