کلینیک جراحی عمومی

متخصص جراحی عمومی

روزهای نوبت دهی

محل مراجعه

دکتر اقبال رشیدی

شنبه ودوشنبه

درمانگاه شماره 4

دکتر بهزاد دهون

یکشنبه و سه شنبه وچهارشنبه و پنج شنبه

درمانگاه شماره 4