کلینیک بیهوشی

متخصص بیهوشی

روزهای نوبت دهی

محل مراجعه

دکتر پرویز شبرندی

یکشنبه-سه شنبه-پنج شنبه

درمانگاه شماره 4

دکتر محمد صدیق کرمی

شنبه-دوشنبه-چهارشنبه

درمانگاه شماره 4