کلینیک داخلی

متخصص داخلی

روزهای نوبت دهی

محل مراجعه

دکتر علی احمدی

شنبه تا پنج شنبه

درمانگاه شماره 4