کلینیک کودکان

متخصص کودکان

روزهای نوبت دهی

محل مراجعه

دکتر امین اصغرزاده

شنبه تا پنج شنبه

درمانگاه شماره 4