کلینیک زنان

متخصص زنان و زایمان

روزهای نوبت دهی

محل مراجعه

دکتر ندا بداقی

شنبه ودوشنبه و چهارشنبه

درمانگاه شماره 4

دکتر آیدا گروسی

یکشنبه و سه شنبه و پنج شنبه

درمانگاه شماره 4

دکتر معصومه اردلان نیا

------------------

----