سونوگرافی

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

روزهای نوبت دهی(ساعت 15)

محل مراجعه

دکتر اکبر معین فرد

شنبه و دوشنبه

درمانگاه داخل بیمارستان

دکتر آوا روزدار

یکشنبه و سه شنبه

درمانگاه داخل بیمارستان

دکتر غزاله حسینی

چها رشنبه و پنج شنبه

درمانگاه داخل بیمارستان