رادیولوژی و ماموگرافی

رادیولوژی

مسئول واحد

هیرو محمودی

شــــــــــــرح وظایف

نظارت برانجام چکونگی گرافی های انجام شده-کنترل و بررسی دستگاههای رادیولوژی-پیگیری نواقص دستگاههای رادیولوژی-تهیه وسایل مورد نیاز رادیولوژی-نظارت بر اسکراب و نظافت بخش-برنامه ریزی ماهیانه

مدرک

لیسانس

تعداد تخت

-