سوپروایزر بالینی

سوپروایزر بالینی

مسئول واحد

عسکر سبحانی

شــــــــــــرح وظایف

بررسی روزانه پرونده بیماران در بخش های مختلف-جمع آوری آمار روزانه اورژانس و ارائه به ستاد هدایت-پی گیری اعزام بیماران به سایر مراکز-شناسایی و پیگیری خدمات بیماران

مدرک

لیسانس