پزشک متخصص

 

                                                                                                                                                                                                                                 پزشکان متخص شاغل در بیمارستان بوعلی

 

نوع تخصص

نام و نام خانوادگی

نوع تخصص

نام  ونام خانوادگی

متخصص جراحی عمومی

دکتر بهزاد دهون

متخصص زنان

دکتر ندا بداقی

متخصص جراحی عمومی

------------------

متخصص زنان

دکتر لیدا گروسی

متخصص جراحی عمومی

دکتر اقبال رشیدی

متخصص قلب وعروق

دکتر محمد علی محرابی

متخصص داخلی

دکتر کیومرث شافعی

متخصص قلب وعروق

دکتر میعادی

متخصص داخلی

دکتر شاپور احمدی

متخصص قلب وعروق

دکتر لیلا درخشان

متخصص داخلی

دکترفتح الله مرادیمتخصص داخلی

دکتر احمد نادری


متخصص داخلی

دکتر علی احمدی


متخصص کودکان

دکتر جبار خور مهر

متخصص کودکان

دکتر مهرناز ادیب

 

 

متخصص کودکان

دکتر بختیار خسروی