تماس با ما

نشانی و شماره تلفن بیمارستان:       

مریوان بلوار پرستار-بیمارستان بوعلی  64-08734593860    

پست الکترونیکی: boali.hos@gmail.com